IN-HOUSE TRAINING

หลักสูตรฝึกอบรม

Performance Management

• การบริหารผลการปฏิบัติงาน
• การบริหารคุณภาพเพื่อความสำเร็จด้านลูกค้า

Risk Management

• การบริหารความเสี่ยงองค์กร
• แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อการพัฒนาระบบธรรมาภิบาลขององค์กร

Project Management

• การบริหารโครงการสำหรับผู้บริหาร
• เทคนิคการวางแผนงานโครงการเชิงปฏิบัติการ

Leadership

• ภาวะผู้นำกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง
• การพัฒนาตนเองสู่ผู้นำการเปลี่ยนแปลง
• ผู้นำองค์กรยุค 4.0
• เทคนิคการบริหารสำหรับผู้บังคับบัญชา
• พัฒนาศักยภาพสำหรับผู้จัดการยุคใหม่แบบเข้มข้น
• พัฒนาสู่ความเป็นผู้นำตัวจริงแบบเข้มข้น
• บทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบของนักบริหารยุคใหม่
• จิตวิทยาการจัดการ
• จิตวิทยาการจัดการชั้นสูง

Life Skill

• การพัฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จ
• หลักการสร้างแรงจูงใจให้ตนเอง
• ทักษะการสื่อสารสัมฤทธิผล
• ทักษะการนำเสนอเพื่อสร้างความประทับใจ
• การวางแผนและบริหารเวลา
• การคิดเชิงสังเคราะห์
• การคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อการตัดสินใจและแก้ไขปัญหา

Team Development

• สร้างทีมทำงานข้ามสายงาน
• สู่ความเป็นเลิศในการทำงานเป็นทีม
• สู่ความเป็นเลิศในการเป็นผู้นำทีมงาน

English Skill

• ทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร