ดร.สุรเดช จองวรรณศิริ ผู้อำนวยการ สถาบันวิทยาการจัดการ

กรกฎาคม 2561
 

Performance-3.png

 

อะไรคือความสามารถของผู้บริหารที่จะได้รับการยอมรับ..

 

     ในองค์กรไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ก็ตาม จะมีผู้บริหารอย่างน้อย 1 ชั้นบังคับบัญชา เพื่อบริหารจัดการทีมงานให้ทำงานบรรลุเป้าหมายองค์กร ฉะนั้นแล้ว บทบาทที่สำคัญของผู้บริหารก็คือ การทำอย่างไรให้ลูกน้องหรือทีมงานของตนเอง ทำภารกิจหรือหน้าที่ต่างๆ ที่มอบหมายนั้นได้สำเร็จตามที่คาดหวังไว้

 

     ระบบการบริหารผลการดำเนินงานหรือ PMS (Performance Management System) เป็นเครื่องมือที่สนับสนุนการถ่ายทอดเป้าหมายสู่การปฏิบัติอย่างเป็นระบบ จึงถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเรามักจะเรียกกันว่าคือการมี KPI (Key Performance Indicator) อย่างไรก็ตามลูกน้องหรือทีมงานของเราก็เป็น “คน” มิใช่เครื่องจักรที่จะปฏิบัติตามคำสั่งที่ป้อนเข้าหรือ KPI เท่านั้น แต่ยังมีปัจจัยอื่นๆ ของความเป็นมนุษย์ ที่ไม่สามารถใช้คำสั่ง โดยเฉพาะเรื่องของ “ใจ”

 

     ฉะนั้นการทำงานของผู้บริหารจึงจำต้องประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญคือ หนึ่ง การช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานผ่าน PMS และสอง การสร้างแรงผลักดันหรือ Inspire ให้กับทีมงานเพื่อให้มี “ใจ” พร้อมผ่าฟันความท้าทายต่างๆ ซึ่งผู้บริหารจำเป็นต้องทำทั้งสองด้านอย่างสมดุล เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดคือการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

 

     ข้อแนะนำแนวทางในการเพิ่มความสามารถทีมงานที่มีประสิทธิผล ตอบสนองทั้งผู้บริหารและทีมงานที่ร่วมกันทำงานให้บรรลุเป้าหมาย ด้วยการมุ่งเน้นในจุดสำคัญในของระบบการบริหารผลการดำเนินงาน (PMS) รวมทั้งทำได้ไม่ยากนัก มีดังนี้

 

1 Performance & Competence การทบทวนผลการทำงานอย่างจริงจัง การพิจารณาข้อมูลผลการทำงานของทีมงานนั้น นอกจากจะใช้ข้อมูลหลักคือผลงานแล้ว ควรที่จะต้องมีข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นทักษะและความรู้หรือที่เรียกว่า Competence ประกอบด้วย ทั้งนี้เพื่อจะสามารถวิเคราะห์และให้คำปรึกษาเพื่อการพัฒนาผลการทำงานอย่างตรงจุด ไม่แนะนำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้หรือไม่สอดคล้องกับตัวทีมงานนั้นๆ  

2 Data & Holistic view การมุ่งใช้ข้อมูลเพื่อวิเคราะห์และปรับปรุง ข้อมูลคือหัวใจของการบริหารจัดการ ผู้บริหารจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับ “ข้อมูล” และนำมาวิเคราะห์ทบทวนในการดำเนินการทุกส่วน รวมทั้งการมอง “ภาพใหญ่” ที่แต่ละคนอาจละเลยไป เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดในภาพรวมองค์กร ทั้งนี้ข้อมูลที่ใช้จะต้องมีความถูกต้อง ชัดเจน แม่นยำ และทันสมัย จึงจะทำให้ผลการวิเคราะห์นั้นนำไปสู่การปรับปรุงอย่างเหมาะสมได้

 

3 Shared vision & Tangible objectives การสร้างภาพเชื่อมโยงความสำเร็จร่วมกัน ความต้องการบรรลุเป้าหมายองค์กรตามวิสัยทัศน์ที่ผู้บริหารกำหนดนั้น จำเป็นต้องให้มีความ “จับต้องได้” หรือเป็นรูปธรรมมากที่สุด และมีความเชื่อมโยงกับเป้าหมายการทำงานในแต่ละระดับอย่างเป็นเหตุเป็นผล ทีมงานทุกคนมีความเข้าใจในความสำคัญของงานของตนที่จะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกัน

 

4 Grow together การให้ความสำคัญกับความก้าวหน้าของทีมงาน สิ่งที่สำคัญคือการรักษาบุคลากรที่มีความสามารถ ซึ่งกำลังสร้างผลการดำเนินงานที่ดีให้กับองค์กร ผู้บริหารจึงจำเป็นต้องมุ่งเน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถ และทักษะให้กับทีมงานอย่างต่อเนื่องอยู่เสมอ โดยการให้ความสำคัญดังกล่าวจะเป็นการแสดงให้บุคลากรเห็นถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมต่อการเติบโตขององค์กรต่อไป

 

5 Team values การสร้างวัฒนธรรมที่ดีต่อการเติบโตร่วมกัน ผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับการเชื่อมโยงสิ่งจูงใจและผลตอบแทนกับผลการดำเนินงานขององค์กรและบุคคลอย่างเป็นระบบ มีความชัดเจน ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้สามารถสร้างค่านิยมบุคลากรในการพัฒนาตัวเอง พัฒนาการทำงาน และมุ่งเป้าหมายผลสำเร็จ รวมทั้งมีความพร้อมต่อการเผชิญปัญหาและความท้าทายต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้น

 

     แนวทางทั้งห้าประการนี้ น่าจะช่วยให้ผู้บริหารสร้างบรรยากาศที่ดี ผลักดันการใช้ความสามารถอย่างเต็มที่ของบุคลากร ที่จะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายองค์กรร่วมกับการสร้างความผูกพันของบุคลากรกับองค์กรไปพร้อมๆ กัน