Innovation Capability

Innovation

     นวัตกรรม (Innovation) หมายถึง การคิดสร้างสรรค์หรือการปรับปรุงหรือดัดแปลงให้เกิด ผลิตภัณฑ์ใหม่ บริการใหม่ กระบวนการดำเนินงานใหม่ หรือตัวแบบการดำเนินธุรกิจใหม่ โดยใช้ความรู้ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ทักษะและประสบการณ์ทางเทคโนโลยี หรือการจัดการมาพัฒนา เพื่อให้เกิดการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การบริหารจัดการ การให้บริการ และยกระดับศักยภาพการแข่งขันขององค์กร รวมถึงก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการภายนอก อุตสาหกรรม/ธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ประชาชน หรือสังคมในวงกว้าง

Innovation Capability Model
 

     ICM-logo@3x.png การพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม (Innovative Organization) ที่มีรูปแบบการจัดการนวัตกรรมอย่างเป็นองค์รวมที่ครอบคลุมมิติด้านยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ ด้านกระบวนการจัดการ และด้านการบริหารโครงการนวัตกรรมที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันนั้น มีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อการพัฒนานวัตกรรมในบริบทขององค์กร และที่ขาดไม่ได้จากมิติของการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมนั้น จำเป็นอย่างยิ่ง ที่จะต้องสร้างบรรยากาศหรือสิ่งแวดล้อมภายในองค์กร ที่สามารถกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้กับทีมงานและพนักงานได้มีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมทางนวัตกรรมให้มีประสิทธิภาพ

     โมเดลความสามารถทางนวัตกรรมระดับองค์กร (Innovation Capability Model, ICM) เป็นตัวแบบที่พัฒนาร่วมกันของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติและทริส คอร์ปอเรชั่น เพื่อให้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาความสามารถทางนวัตกรรมของประเทศต่อไป โดยองค์ประกอบของตัวแบบนี้ ได้แก่ 8 ปัจจัย คือ กลยุทธ์นวัตกรรม (Innovation Strategy) การมุ่งเน้นด้านลูกค้า (Customer Focus) บุคลากรหลัก (Key People) วัฒนธรรมนวัตกรรม (Innovation Culture) การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ทรัพยากรสนับสนุน (Supportive Resources) กระบวนการนวัตกรรม (Innovation Process) และผลลัพธ์ด้านนวัตกรรม (Innovation Results)

Innovation.jpg