Knowledge Management

Knowledge Management

     การจัดการความรู้ (Knowledge Management, KM) คือกระบวนการอย่างเป็นระบบในการจัดการ ส่งต่อ และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศหรือความรู้ระหว่างบุคลากรที่เกี่ยวข้องในเวลาที่ต้องการ (ด้วยรูปแบบและต้นทุนที่เหมาะสม) ส่งผลให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงขึ้น สนับสนุนการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรได้

Organizational Knowledge Model
OKM.jpg

ทริส ได้พัฒนาโมเดลการจัดการความรู้องค์กร (TRIS Organizational Knowledge Model, TRIS OKM) ที่สามารถเป็นแนวทางการปฏิบัติที่ดีต่อการยกระดับองค์กรให้สอดคล้องตามแนวทางของการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ด้วยพื้นฐานการพัฒนาจากโมเดลการจัดการความรู้องค์กรที่ได้รับการยอมรับในระดับสากล โดยการพัฒนาโมเดลดังกล่าวได้มุ่งให้องค์กรทุกประเภทสามารถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ตามความเหมาะสมกับบริบทและสภาพแวดล้อมของตนได้

     โมเดลการจัดการความรู้องค์กร ที่ประกอบด้วยปัจจัยพื้นฐานด้านการนำองค์กร (Leadership) การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (Planning & Supported Resources) การมีส่วนร่วมของบุคลากร (People) การจัดการความรู้ที่เป็นระบบ (KM Process) และการปฏิบัติงานที่ใช้ความรู้เป็นฐานอย่างมีประสิทธิผล (Knowledge-based Operations) สามารถนำมาซึ่งผลลัพธ์ของการจัดการความรู้ (KM Results) ที่สร้างความเปลี่ยนแปลงต่อบุคลากรและองค์กร สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายและการเติบโตขององค์กรอย่างยั่งยืน

Knowledge.jpg