สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรเทคโนโลยี Big Data เพื่อบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ (Big Data Technologies for Enterprise)  ให้กับพนักงานทุกส่วนงานและทุกระดับ การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจให้ผู้เข้าร่วมฝึกอบรมในหลักการ องค์ประกอบต่าง ๆ ของเทคโนโลยี Big Data การวิเคราะห์ข้อมูลด้านเทคโนโลยี Big Data และแนวทางในการนำไปใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2563  โดยวิทยากรคุณอรรณพ ดำรงพาณิชกิจ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัล ทริส คอร์ปอเรชั่น

view - 45