สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการปฏิบัติด้านการกำกับดูแลที่ดี (Corporate Governance in Practice) เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2563 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในหลักการและการทำงานของการกำกับดูแลที่ดี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ให้กับองค์กรโดยอาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์  วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการจัดการ 

view - 21