สถาบันวิทยาการจัดการ ทริส คอร์ปอเรชั่น ได้จัดอบรมหลักสูตรการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต (Fraud Risk Management) เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส เพื่อเสริมสร้างการจัดการเชิงรุกการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต โดยอาจารย์สุรพงษ์ ชูรังสฤษฎิ์  วิทยากรที่ปรึกษาสถาบันวิทยาการจัดการ                                                                            
 

view - 243