Business Research & Information Services

บริการวิจัยข้อมูลเพื่อกลยุทธ์ธุรกิจ

     การตัดสินใจโดยปราศจากข้อมูลที่สมบูรณ์และถูกต้อง คือความเสี่ยงสำคัญขององค์กร ดังนั้นการวิจัย ศึกษา และตรวจสอบข้อมูลที่เกี่ยวข้องตลอดกระบวนการธุรกิจอย่างรอบด้าน จึงเป็นสิ่งที่จำเป็น ทั้งนี้กรอบแนวคิดในการวิจัยจะต้องมีความทันสมัย และสอดคล้องกับบริบทองค์กรและสภาพแวดล้อมด้วย

     เราพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและให้บริการข้อมูลเชิงลึก รวมถึงความเชี่ยวชาญในแนวทางการบริหารจัดการที่เป็นเลิศต่างๆ เช่น TQA, PMQA และ SEPA ออกแบบระเบียบวิธีวิจัยที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของแต่ละองค์กร การบูรณาการข้อมูลจากแหล่งต่างๆ และใช้ Business Intelligent Tools ในการสังเคราะห์ข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปปฏิบัติได้จริง

Benchmarking & Awards/Recognitions

บริการวิจัยเทียบเคียงและประมวลผลรางวัล

     ข้อมูลเทียบเคียงระดับความสามารถขององค์กร เป็นข้อมูลที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง นำไปสู่ทิศทาง/กลยุทธ์ในการปรับปรุง พัฒนาที่เหมาะสมต่อไป เราพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ด้านการพัฒนา Benchmarking โดยผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทย และเครือข่ายองค์กรในอุตสาหกรรมต่างๆ สนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ ไอเดีย และการต่อยอดอย่างสร้างสรรค์ให้กับองค์กรของท่าน

     เรายังเป็นที่ปรึกษาและองค์กรผู้ประมวลผลรางวัลต่างๆ ขององค์กรชั้นนำ เพื่อใช้ในการมอบรางวัลหรือยกย่องเชิดชู ด้วยการทำงานอย่างเป็นระบบและรักษาความเป็นกลางสูงสุด เราจึงได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่องยาวนาน ในการประมวลผลรางวัล SET Awards ให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากว่า 10 ปี

Customer Experience & Service Inspections

บริการวิจัยประสบการณ์ลูกค้าและบริการ

     โลกทุกวันนี้เปลี่ยนแปลงเร็ว คู่แข่งหรือผู้เล่นหน้าใหม่ในธุรกิจ-ข้ามธุรกิจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทำให้ลูกค้าเริ่มมีอำนาจต่อรองสูงขึ้นและต้องการสิ่งแปลกใหม่ ในขณะที่ยังคงคาดหวังถึงคุณค่าหลักของสินค้าและบริการ

      เราพร้อมที่จะใช้ประสบการณ์ด้านการวิจัยและการสำรวจประสบการณ์ผู้ใช้บริการ การสำรวจความพึงพอใจ ความเชื่อมั่น ความผูกพัน Net Promoter Score (NPS) ด้วยเทคนิคและเครื่องมือทางสถิติต่างๆ     ไม่ว่าจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) หรือเชิงคุณภาพ (Qualitative) และด้วยประสบการณ์ด้านการตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการให้บริการภาครัฐ รัฐวิสาหกิจและเอกชน เพื่อเสนอทางเลือก ที่เหมาะสมในการปรับปรุงและออกแบบบริการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลสูงขึ้นต่อไป