About Us

Our Mission

     เราให้บริการด้านวิชาการในรูปแบบของการจัดฝึกอบรมสัมมนาในองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร ให้กับหน่วยงานทั้งภาคเอกชน ราชการ รัฐวิสาหกิจและองค์กรอื่นๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านบริหารจัดการองค์กรอย่างเป็นระบบ สนับสนุนการสร้างสมดุลทั้งในด้านการเติบโต และความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน

     เรามีความมุ่งมั่นที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้ และประสบการณ์การให้คำปรึกษาทั้งในด้านการบริหารจัดการองค์กร การพัฒนาองค์กร และการประเมินผลในระดับต่างๆ ผสานกับลักษณะและความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้ง ความสอดคล้องเหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรเกิดประสิทธิผลและประสิทธิภาพสูงสุด

Wisdom for Excellence

     ปรัชญาที่แสดงถึงคุณค่าที่ส่งมอบองค์ความรู้ด้านบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร เพื่อเพิ่มความสามารถในการดำเนินงานด้านต่างๆ สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรที่เป็นสากล