“The essence of competitiveness is liberated when we make people believe that what they think and do is important - and then get out of their way while they do it.” - Jack Welch

เป้าหมายตัวเลขข้อมูลในการบริหารเศรษฐกิจและสังคมของรัฐบาลมักจะต้องพูดถึงการเติบโตของ GDP หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ หลายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมักจะต้องมีการประเมินตัวเลข GDP นี้เพื่อแสดงระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ แน่นอนว่าต้องเชื่อมโยงมายังภาคสังคมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

การใช้เป้าหมายการเติบโตของ GDP เป็นเป้าหมายการทำงานของรัฐบาลและภาคส่วนต่างๆ อาจไม่เพียงพอในเมื่อประเทศจะต้องต่อสู้แข่งขันในตลาดโลกที่เชื่อมต่อกันอย่างไร้พรมแดนในปัจจุบัน ด้วยการมองไปถึงการวัดประเมินและ
จัดอันดับต่างๆ ผ่านดัชนีที่สำคัญและยอมรับในระดับโลก น่าจะเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพมากกว่าในยุคที่การแข่งขันมีความเข้มข้น การเปลี่ยนแปลงมีความรวดเร็ว และผู้บริโภคมีความต้องการที่หลากหลายมากขึ้น

ก่อนปี 2000 The IMD World Competitiveness Index ที่จัดทำโดยสถาบันวิชาการอิสระ เป็นเพียงดัชนีเดียวที่มีความสำคัญในการแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่างๆ ซึ่งต่อมาทำให้หน่วยงานระหว่างประเทศอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นธนาคารโลกหรือ World Economic Forum (WEF) ริเริ่มจัดทำดัชนีในลักษณะเดียวกันขึ้นมาบ้าง เพียงแต่อาจมีโมเดลและมุมมองที่ต่างกันออกไปบ้างในรายปัจจัย

ซึ่งเมื่อพิจารณาดูอันดับของประเทศไทยในดัชนีต่างๆ ล่าสุด ประเทศไทยได้ถูกจัดอันดับต่ำกว่า 20 ทั้งหมด โดย IMD อันดับที่ 27 WEF อันดับที่ 32 และ Doing Business ของ World Bank อันดับ 26 โดยเฉพาะ Global Innovation Index ของ WIPO นั้นเราอยู่ที่อันดับ 51 จากจำนวน 127 ประเทศ